لعنتی ها...

این واژه های لعنتی چون ویروسی بی درمان چنبر زده اند به روح و جانم...

لعنتی ها جمله نمیشوند ...

می مانند و چون خوره ذره ذره وجودم را میمکند ...

میشوند دشمنی که خاطرات را زیر رو میکنند و با هر خاطره زاد و ولدی جدید 

و

جنگی بین گلو و چشمانم راه میفتد

که فقط خدا میداند چه بر سرم می آورند این زالوها ی بظاهر ساکت.....


 

/ 0 نظر / 9 بازدید