خواب و بیدار

خواب بودم؛

تو بودی و نگاه نگاهی گرم و آشنا نگاهی از جنس کلام کلامی پُر از محبت

من بودم و هر لحظه آرامشِ حضورت....

پریدم؛

من بودم و حسرت

حسرتی ٣ساله از حضورت و رویایی که کابوس سیاه شد!!!

/ 0 نظر / 6 بازدید