شکستم

من زنی هستم در میانه راه تمام شده

تمام شدم

وقتی دستانم رها

وقتی تنها شدم

شکستم

وقتی شکستم

محکم شدم

وقتی محکم شدم

تو را دیدم

وقتی تو را دیدم 

فهمیدم

دوست داشتنم نباید باعث حماقتم شود.....

/ 0 نظر / 10 بازدید